Rekisteriseloste

Lastentautien tutkimussäätiön henkilölahjoitusrekisteri soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Seloste päivitetty 10.9.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Lastentautien tutkimussäätiö (Y-tunnus: 0201586-3)
Osoite: Pohjoinen Hesperiankatu 21 b 37, 00260 Helsinki
Puhelin: (09) 7011 630, lts@lastentautientutkimussaatio.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Nimi: Maarit Kemppinen
Osoite: Pohjoinen Hesperiankatu 21 b 37, 00260 Helsinki
Puhelin: (09) 7011 630, lts@lastentautientutkimussaatio.fi

3. REKISTERIN NIMI
Lastentautien tutkimussäätiön henkilölahjoitusrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Lahjoituksen hoitaminen, lahjoittajan ja Lastentautien tutkimussäätiön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely lahjoitukseen liittyen sekä toiminnasta tiedottaminen. Jos lahjoittaja on sallinut, tietoja voidaan käyttää Lastentautien tutkimussäätiön toiminnasta viestimiseen Lastentautien tutkiussäätiön tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Henkilötietoja käsittelevät Lastentautien tutkimussäätiön toimintaa hoitavat henkilöt.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilölahjoittajista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, lahkoitettava summa, tilauksen teko-aika, viitenumero, maksutapa ja lahjoittajan mahdollisesti antama tekstiviite. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

Asiakas voi antaa samalla suostumuksensa sähköpostiosoitteensa lisäämisestä Lastentautientutkimussäätiön toiminnasta kertovalle sähköpostilistalle. Valinta on vapaaehtoinen.

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Kerättävät tiedot saadaan lahjoittajan tehdessä lahjoituksen osoitteessa: http://www.lastentautientutkimussaatio.fi/lahjoita osoitteessa.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta lahjoittajien henkilötietoja ulkopuolisille ilman viranomaisen määräystä. Tietoja luovutetaan maksuprosessin yhteydessä maksurajapinnan tarjoavalle yritykselle (Paytrail Oy), jonka kauppiaspaneliin tilauksen tiedot tallennettaan.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Sähköinen rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta palomuurilaitteistolla ja salasanoin. Häiriötilanteiden varalta rekisterin tiedoista otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot, jotka niin ikään on suojattu palomuurilaitteistolla.

Rekisteriä ei säilytetä paperisessa muodossa. Mikäli tilauksen valmisteluun ym. rekisterin tietoja on tulostettava manuaaliseen muotoon, niin aineisto tuhotaan käytön jälkeen silppuamalla tai laittamalla tiedot tietoturvasäiliöön.