Hakuilmoitus 2021

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat lasten ja nuorten sairauksia sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2021

Lastentautien tutkimussäätiö myöntää apurahoja lapsia ja nuoria koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen.

Apurahoilla tuetaan pitkäkestoisia tutkimusprojekteja ja lastensairauksien erikois- ja erikoistuvien lääkäreiden pitkäjänteistä tutkimustyötä. Tarkoituksena on mahdollistaa myös osa-aikainen tutkimustyö. Tutkimushankkeiden kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö katsotaan eduksi.

Apurahoja myönnetään valtakunnallisista rahastoista, eri yliopistojen klinikkarahastoista sekä erikoisrahastoista, joita ovat Lapsuusiän endokrinologian rahasto, Ester Mäkelän rahasto (syöpätaudit) ja Lounais-Suomen Vastasyntyneiden tutkimusrahasto. Hakija voi halutessaan osoittaa hakemuksensa ko. erikoisrahastoon.

Säätiön apurahalautakunta arvioi kaikki tulleet hakemukset lukuun ottamatta väitöskirja-apurahoja, jotka paikallisten klinikkarahastojen apurahalautakunnat arvioivat. Klinikkarahastoilla ja erikoisrahastoilla on omat sääntöjen mukaiset apurahalautakunnat. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee säätiön hallitus apurahalautakuntien esitysten perusteella.

Hakuilmoitus 2021 (.pdf)

Hakuohjeet 2020 (.pdf)

Ohje ansioluettelon laatimiseksi (.pdf)

Lähipiiri (.pdf)

Haettavana olevat apurahat

1. Hankeapuraha

Väitelleiden kliinikkotutkijoiden johtamille työryhmille tarkoitetut hankeapurahat myönnetään 1-3 vuodeksi. Hankeapurahaa voidaan myöntää enintään 60.000 €/vuosi. Hankeapuraha on tarkoitettu tutkimuskaudesta johtuvan palkan menetyksen korvaamiseen henkilökohtaisena apurahana tai palkkana sekä tutkimuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Sitä ei kuitenkaan saa käyttää laitehankintoihin. Hankkeessa väitöskirjatyötä tekevän nuoren tutkijan apuraha tulee sisältyä hakemukseen. Säätiö maksaa suoraan tutkijalle hankkeessa työskentelevien väitelleiden tutkijoiden ja väitöskirjatyötä tekevien nuorten tutkijoiden työskentelyapurahat. Henkilökohtaisten apurahojen summat on lueteltu alla. Hankeapurahan myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että varoja hallinnoi yliopisto tai vastaava laitos.

2. Kliinikkotutkijan apuraha

Myönnämme kliinikkotutkijoille työskentelyapurahoja osa-aikaiseen tutkimustyöhön siten, että apuraha kattaa 30 – 50 % vuosittaisesta työajasta. Hakijalla tulee olla kliininen virka tai työ, jossa hän työskentelee jäljelle jäävän ajan. Hakemukseen tulee liittää työnantajan suostumus osa-aikaiseen työskentelyyn, mikäli hakijalle myönnetään apuraha.

Erityisesti halutaan tukea uransa alkuvaiheessa lupaavia nuoria tutkijoita kuten Suomeen palaavia post doc-tutkijoita tai itsenäistymässä olevia tutkimusryhmän tutkijoita.

Apurahan määrät kuukaudessa: dosentti 3000 €, LT 2500 €.

3. Post doc apuraha ulkomailla

Apuraha ulkomailla tapahtuvaan post doctoral -työskentelyyn on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan (korkeintaan 40 000 €/vuosi), ja sitä voi anoa vuodeksi lisää. Ei-väitellyt tutkija voi myös olla hakijana, mikäli hän on saanut väittelyluvan. Tällöin väitöskirjan esitarkastuslausunnot on liitettävä hakemukseen. Apurahaa ei makseta ennen kuin tohtorintutkinto on suoritettu. Ulkomaisen tutkimuskeskuksen kutsu on aina liitettävä hakemukseen.

4. Väitöskirja-apuraha

Väitöskirjan valmisteluun tarkoitettu työskentelyapuraha, joka ei sisälly tutkimushankkeen rahoitukseen myönnetään säätiön paikallisista klinikkarahastoista.
Apurahan määrät kuukaudessa: LL 2200 €, LK 1700 €.

Työskentelyapurahan saajan on itse huolehdittava lakisääteisestä sosiaaliturvastaan.

Hakeminen

Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti säätiön apurahaohjelman kautta. Kirjautuminen apurahaohjelmaan kotisivulta www.ltts.fi (tai www.lastentautientutkimussaatio.fi). Sähköinen haku alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.3.2020.

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan apurahan saajalle sähköpostitse syyskuun aikana.

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys tutkimustyön tuloksista ja apurahan käytöstä viimeistään maksamista seuraavan vuoden loppuun mennessä apurahaohjelman kautta. Monivuotisen apurahan käytöstä annetaan lyhyt väliraportti (edistymisselvitys) ennen seuraavan vuoden maksuosuuden maksua.

Lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet löydät säätiön kotisivulta kohdasta Apurahat/Apurahan hakijalle.

Tiedustelut säätiön toimistosta:
ti-to klo 10.00 – 14.00, puhelin 050 5766 196 tai sähköposti lts@ltts.fi.

LASTENTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖN HALLITUS

Tietosuoja

Kun hakija lähettää apurahahakemuksen Lastentautien tutkimussäätiölle hakija luovuttaa itseään koskevia tietoja, joista muodostuu henkilötietolaissa tarkoitettu rekisteri.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyyn.

Rekisteriin tallennetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot ja myönnettyjen apurahojen maksatukseen ja tutkimuksen edistymiseen ja loppuraportointiin liittyvät tiedot.

Jotta hakemus hyväksytään käsiteltäväksi, edellytetään hakijalta hakemuslomakkeella ja liitteissä mainittujen henkilötietojen antamista ja suostumusta tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn.

Muiden hakuprosessiin osallistuvien tietoja tallennetaan ja käsitellään perustuen henkilöiden omaan suostumukseen.

Rekisteriseloste, Lastentautien tutkimussäätiön apurahajärjestelmä